روانشناسی کودک

اگر دوباره فرصت داشتم تا کودکم را بزرگ کنم

به جای آن که انگشت اشاره ام را به طرف او بگیرم

در کنارش انگشت ها را در رنگ فرو می بردم و نقاشی می کردم

اگر دوباره فرصت داشتم تا کودکم را بزرگ کنم

به جای ایراد گرفتن از او به فکر ایجاد ارتباط بهتر با او می بودم

بیشتر از آن که به ساعتم نگاه کنم به او نگاه می کردم

به جای اصول راه رفتن

اصول دویدن و پرواز کردن را به او یاد می دادم

از جدی گرفتن بازی دست بر می داشتم

و محتوای بازی را جدی می گرفتم

بیشتر در آغوشش می گرفتم

کمتر او را به زور می کشیدم

کمتر سخت می گرفتم

بیشتر تأییدش می کردم

اول احترام به خود را در او می ساختم

بعد خانه و کاشانه اش را

بیشتر از آن چه عشق به قدرت را یادش بدهم

قدرت عشق را یادش می دادم

 

  
نویسنده : آسیه فراهانی ; ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٠
تگ ها :